0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ระบบสารสนเทศ

ระบบยื่นคำร้อง

ขอหนังสือรับรอง หนังสือผ่านสิทธิ์

ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

ข้อมูลวัสดุคงคลัง รายงาน การเบิก

ระบบติดตามเอกสารการเงิน

สถานะเอกสาร ติดตาม รายงาน

E-Salary

เงินเดือน รายงาน ยื่นภาษี

ระบบต้นทุนต่อหน่วย

คำนวนต้นทุน เปรียบเทียบ รายงาน

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

เปลี่ยนรหัสผ่าน

Username Password การใช้ระบบสารสนเทศ

UP E-MAIL

UP Office365 Mail Calendar OneDrive APP

บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์

บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธิ์ Windows Office

บริการขอบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

บริการขอบัตรผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัย

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร(TQF)

ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร(TQF)

ระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget)

ระบบบริหารงบประมาณ (e-Budget)

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์(iThesis)

ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์(iThesis)

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศบัณทิตศึกษา

ระบบบริหารจัดการสารสนเทศบัณทิตศึกษา

สารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

สารสนเทศบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

UP-DMS

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สหกิจศึกษา

ระบบบริหารจัดการสหกิจศึกษา