0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

 • ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ป.ตรี
 • อีเมล : reungruthai.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1765
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Carbon Porous Graphene Catalysts for Fuel Cells, Capacitors, Packaging Materials from Natural Materials.

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link

 • นายมนัส ใจมะสิทธิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : manat.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1787
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Metal and Metal Processing, Metallurgy, Glass-Metal joining, Traditional Ceramics and Production, Precious Metal Recovery from Chemical Waste

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : arrak.kl@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1766
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Coating with Heat, Coating Resistance to Wear and Tear, Nanoparticle Synthesis by Microwave Processes, Optical Properties of Materials.

 • CV Link

 • ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wanrudee.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1787
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer and Polymer Processing, Porous Materials, Spinning Coating, Biodegradable Materials, Waste Recycling and Recovery, Glass and Glass Ceramic

 • CV Link