0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

สำนักงาน

 • นางภัทรภรณ์ ผลดี
 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 • อีเมล : phatarapornk.kp@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1730
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • นายศุภชัย ผลศุภรักษ์
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บุคลากร)
 • อีเมล : supachai.po@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ (นักวิชาการศึกษา)
 • อีเมล : sudarat.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1715
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • นางสาวพฤกษา พันธ์ปัญญา
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนงาน (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 • อีเมล : proksa.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1715
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นางสิตา เทียนหวาน
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : sita.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1713
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • นางสาวมลฤดี มณีย์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : monruedee.ma@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นางสาวพิมพิลา จันกันธรรม
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : pimpilar.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • นายประจักร์ ขัตธิ
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : prajak.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นางสาวอทิตยา ไชยวุฒิ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : athitaya.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1715
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • นางสาวพรหมภัสสร อะสะนิธิกูร
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : promphatsorn.as@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นายเวทิน เกษรพรม
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • อีเมล : wetin.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1715
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • ดร.กันตา แสงวิจิตร
 • ตำแหน่ง : นักวิจัย
 • อีเมล : sangwijit.k@gmail.com
 • โทร :
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • นายนัทธพงศ์ สุภากร
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : nuttapong.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :