0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th


วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมชั้นนำ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม อนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม และบริหารงานให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

  • ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตงานวิจัยนวัตกรรม และสร้างองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ ให้บริการ สนับสนุนชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

สมรรถนะหลัก

  • เชี่ยวชาญการเรียนการสอนและการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน