0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th


วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์

 • ส่งมอบบัณฑิตที่มีสมรรถนะ งานวิจัยและนวัตกรรมยกระดับชุมชนและผู้ประกอบการ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล สู่องค์กรที่ยั่งยืน

พันธกิจ

 • 1.ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางด้านวิชาการและทักษะ 5C+
  • 2.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
   • 3.สนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ให้กับสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ ยกระดับรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและสังคม
    • 4.เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
     • 5.บริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัล โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

     ค่านิยมร่วม UP - FAST

     • U-Unity การทำงานเป็นทีม เพื่อเป้าหมายขององค์กร
      • P-Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน
       • F-Flexible พัฒนาหลักสูตรที่ยึดหยุ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
        • A-Active area base พัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
         • S-Sustainability เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs
          • T-Transparency ยึดถือความถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้

          วัฒนธรรมองค์กร

          • ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคต

          สมรรถนะหลัก

          • ผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพ ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ บริการวิชาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาวะของระบบสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ