0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

เจตจำนงสุจริต/ประวัติหน่วยงาน

    ข้าพเจ้ารองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศและแสดงเจตจำนงว่า จะทำหน้าที่บริหารคณะวิทยาศาสตร์และนำพาอาจารย์เจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ยึด มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

     ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ตรวจสอบได้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติงาน ตามหลักธรรมาภิบาล และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ จะไม่ทำการในสิ่งที่ส่อไปทางทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่แสวงหา ผลประโยชน์ ไม่รับอามิสสินจ้าง ไม่รับสินบน และไม่ทำการใดๆให้เสื่อมเสียต่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของ มหาวิทยาลัพะเยา

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ประวัติ

     มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น สำนักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

     วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาและตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาแยกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยปรัชญามหาวิทยาลัยคือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)