0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

เจตจำนงสุจริต/ประวัติหน่วยงาน

    ข้าพเจ้า รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์และบุคลากร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรรยาบรรณ ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล มีความละอายต่อการทุจริต ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากว่าประโยชน์ส่วนตัว เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาประวัติ

     มหาวิทยาลัยพะเยาก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ในนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา และในปีการศึกษา 2544 ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก กลุ่มวิชา เป็น สำนักวิชา วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ได้มีการแบ่งการบริหารและการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอน 7 หลักสูตรด้วยกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเอาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือตอนบน ที่คาดหวังจะให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง

     วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติเปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็น มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยพะเยาและตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยพะเยาแยกจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยปรัชญามหาวิทยาลัยคือ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)