0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรคณิตศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพงษ์ พรมใหม่
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : tanaphong.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : aiyared.ia@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebraic Theory of Semigroups, Ternary Semigroups and Gamma-Semigroups, Lattices and Ordered Algebraic Structures, Fuzzy Algebraic Structures, Logical Algebras: UP-algebras

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : prasit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Optimization Theory, Algorithms and Applications

 • CV Link
 • ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
 • อีเมล : suebkul.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Mathematical Modeling, Data Science, Data mining algorithm

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kamonrat.na@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed point

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : tanakit.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Geometric Property of Banach Spaces, Functional Analysis and  optimization, Signal processing and image restoration

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : damrongsak.ya@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied mathematics

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : watcharaporn.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Functional Analysis, Banach Space Theory, Fixed Point Theory and Applications

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ สืบแสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : peerapong.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Soft sets,Fuzzy soft sets and decision making problem,Fuzzy semigroup

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : uamporn.wi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Fixed Point Theory

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : patcharapan.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Graph Theory 

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kannika.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Approximations

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ ดงอนนท์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : mana.do@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติ เกตุคำ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thiti.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  semigroup thoery and fuzzysemigroup

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโลบล คำยันต์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nilobol.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Mathematical Modeling

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nattawut.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Signal Processing and Image Restoration, Mathematical Optimization

 • CV Link

 • ดร.ธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : teerapong.la@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Stability and stabilization analysis on dynamic system, switched system, large-scale system, singular system.

 • CV Link
 • ดร.ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : siriluk.pa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • ดร.พชร ใจโลกา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pachara.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Fixed Point Theory, Convex Optimization and Applications

 • CV Link
 • นายชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : chonjaroen.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Fixed point theory, Optimization problem, Image restoration problem

 • CV

 • ดร.ศรัณยา ฟองจันทร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : saranya.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • ดร.ศิริวรรณ อินทวิชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : siriwan.in@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นายอภิสิทธิ์ เมืองมา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : aphisit.mu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebra, Coding Theory

 • CV Link
 • นางกุลธิดา เมืองมา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : Kunlathida_nu@hotmail.com
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Linear and Multilinear Algebra

 • CV Link