0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : kitsada.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Education, Sports Science ,Sports Management

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ด.
 • อีเมล : kravivuth.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1731
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Practice and Analysis of Physical Fitness, Biomechanics

 • CV Link

 • ดร.พิเชษฐ์ ชัยเลิศ
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : pichet.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Sports Psychology

 • CV
 • ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
 • อีเมล : patcharin.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : maninthorn.ru@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3891
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fitness and Nutrition, Physical Fitness Physiology, Sport and Exercise Pedagogy, Physical Activit

 • CV Link
 • ดร.อทิติ วลัญช์เพียร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : athiti.va@hotmail.com
 • โทร : 054466666 ต่อ 3895
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Education, Sports Psychology

 • CV

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pranee.us@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology, Sports Psychology, Exercise and Sports Promotion.

 • CV Link
 • ดร.พัทธวรรณ ละโป้
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pattawan.la@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785, 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology, Health Promotion

 • CV Link

 • ดร.ปิติรัฐ คงทองคำ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pitirat.ko@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology Exercise Training Sports Psychology

 • CV Link
 • ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : apiruck.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Education
  Sports Science

 • CV Link

 • นายปรัชญา วังตระกูล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : Prachya.wa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link