0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรชีววิทยา

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : sugunya.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Biotechnology

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : boonchuang.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Taxonomy, Plant Morphology, Plant Anatomy

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.นุจิรา ทาตัน
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : nujira.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect Physiology

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sitthisak.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1732
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Ecology

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phopgao.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1760
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, Plant Cytogenetics

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : jatuporn.tu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Insect Physiology 
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลินจรีย์ รังสยาธร
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : niramol.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Tissue Culture,Orchid Tissue Culture,Pollution

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : narutchala.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Molecular Biology
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : siriwat.bo@up.ac.th
 • โทร :
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant physiology

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : tipwan.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1724
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Bee Biology, Bee mites
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : arthit.nu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  LIMNOLOGY: LOTIC ECOSYSTEM,AQUATIC INSECTS,TRICHOPTERA: CADDISFLY,BIOINDICATOR AND MONITORING,SCIENTIFIC DRAWING AND ILLUSTRATE

   

 • CV Link
 • ดร.เสาวลักษณ์ บุญมา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : saowalak.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1725
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Plant taxonomy, plant morphology, economic botany, ethnobotany

 • CV Link

 • ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pralongyut.sr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Parasitology ,Helminth infections in freshwater fish and insects,Trematode infections in cattle, Blood protozoan diseases in cattle,Molecular parasitology

 • CV Link
 • นางสาวพันธิตรา กมล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : puntitra.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3849
 • สถานะ : ลาศึกษาต่อ
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Biotechnology, Plant Tissue Culture

 • CV

 • ดร.ชัชวาล วงค์ชัย
 • ตำแหน่ง : อาจาย์
 • อีเมล : chatchawal.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Physiology Plant Growth & Development Plant Cell Biology

 • CV Link
 • นางธันยาภรณ์ ตั้งเจริญชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thanyaporn.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3838
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Mycology, Plant tissue culture

 • CV Link

 • ดร.วิภาศิริ สุนทรชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wipasiri.so@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Immunology, Molecular Biology, Transcriptomic, Bacterial community, Epigenetics, Histopathology, Bacterial infection

 • CV Link