0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

คณะกรรมการประจำคณะ

 • นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร
 • ตำแหน่ง ประธานหอการค้า จังหวัดพะเยา กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อีเมล : kanlaya.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Products,Electrocoagulation Applications,Natural Dyeing Process

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : tanakit.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1734
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Geometric Property of Banach Spaces, Functional Analysis and  optimization, Signal processing and image restoration

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link
 • ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pralongyut.sr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Parasitology ,Helminth infections in freshwater fish and insects,Trematode infections in cattle, Blood protozoan diseases in cattle,Molecular parasitology

 • CV Link

 • ดร.พัทธวรรณ ละโป้
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pattawan.la@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785, 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology, Health Promotion

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • อีเมล : somboon.an@up.ac.th
 • โทร :
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Tropical Molecular Biology

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : prasit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed point

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : aiyared.ia@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebraic Theory of Semigroups, Ternary Semigroups and Gamma-Semigroups, Lattices and Ordered Algebraic Structures, Fuzzy Algebraic Structures, Logical Algebras: UP-algebras

 • CV Link

 • ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : watcharawuth.kr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1700
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Computational Physics/ Astrophysics (Space Plasma Physics) / Physics Education

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sitthisak.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1732
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Ecology

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : tipwan.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1724
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
  Bee Biology, Bee mites
 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : lucksagoon.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV Link

 • ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : apiruck.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Education
  Sports Science

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : uamporn.wi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Fixed Point Theory

 • CV Link

 • ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : satsayamon.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Probability Distribution

 • CV Link
 • นายมนัส ใจมะสิทธิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : manat.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1787
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Metal and Metal Processing, Metallurgy, Glass-Metal joining, Traditional Ceramics and Production, Precious Metal Recovery from Chemical Waste

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phopgao.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1760
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, Plant Cytogenetics

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pitak.na@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Product, Synthesis

 • CV Link

 • นางภัทรภรณ์ ผลดี
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 • อีเมล : phataraporn.k@hotmail.com
 • โทร : 054466666 ต่อ 1730
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • นายศุภชัย ผลศุภรักษ์
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ (บุคลากร)
 • อีเมล : supachai.po@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1714
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV