0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

คณะกรรมการประจำคณะ • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sitthisak.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1732
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Ecology

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อีเมล : kanlaya.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Products,Electrocoagulation Applications,Natural Dyeing Process

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร
 • อีเมล : piyachon.ke@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1734
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Microcontroller and Embedded System, Automatic and Smart Systems, Material Physics

 • CV Link

 • ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
 • อีเมล : patcharin.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
 • อีเมล : suebkul.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Mathematical Modeling, Data Science, Data mining algorithm

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : prasit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Optimization Theory, Algorithms and Applications

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pranee.us@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology, Sports Psychology, Exercise and Sports Promotion.

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • อีเมล : lucksagoon.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : aiyared.ia@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebraic Theory of Semigroups, Ternary Semigroups and Gamma-Semigroups, Lattices and Ordered Algebraic Structures, Fuzzy Algebraic Structures, Logical Algebras: UP-algebras

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสทธยะ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : naruemon.se@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Inorganic materials (Zeolite, Geopolymer, Photocatalysis)

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วง บุญสุข
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : boonchuang.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1720
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Taxonomy, Plant Morphology, Plant Anatomy

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ด.
 • อีเมล : kravivuth.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1731
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Practice and Analysis of Physical Fitness, Biomechanics

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sorachai.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Organic Synthesis,Natural Product,Medicinal Chemistry

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kannika.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Approximations

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สืบแสน
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : sugunya.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Biotechnology

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : kitsada.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Education, Sports Science ,Sports Management

 • CV Link
 • ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ป.ตรี
 • อีเมล : sulawan.yo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Statistics

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phopgao.bu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1760
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Plant Molecular Biology, Plant Tissue Culture, Plant Cytogenetics

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณินทร รักษ์บำรุง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : maninthorn.ru@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3891
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fitness and Nutrition, Physical Fitness Physiology, Sport and Exercise Pedagogy, Physical Activit

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการ
 • อีเมล : reungruthai.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1765
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Carbon Porous Graphene Catalysts for Fuel Cells, Capacitors, Packaging Materials from Natural Materials.

 • CV Link
 • นางสาวสุดารัตน์ แซ่จ๋าว
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิชาการ (นักวิชาการศึกษา)
 • อีเมล : sudarat.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1715
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV

 • นางภัทรภรณ์ ผลดี
 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
 • อีเมล : phatarapornk.kp@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1730
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link