0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

คณะผู้บริหาร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : chayan.bo@up.ac.th
 • โทร : สายตรงคณบดี 0899602740
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Physics, Solar Energy, Astronomy

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 • อีเมล : kanlaya.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Products,Electrocoagulation Applications,Natural Dyeing Process

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 • อีเมล : tanakit.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1734
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Geometric Property of Banach Spaces, Functional Analysis and  optimization, Signal processing and image restoration

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link
 • ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
 • อีเมล : pralongyut.sr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Parasitology ,Helminth infections in freshwater fish and insects,Trematode infections in cattle, Blood protozoan diseases in cattle,Molecular parasitology

 • CV Link

 • ดร.พัทธวรรณ ละโป้
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
 • อีเมล : pattawan.la@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785, 3892
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Exercise and Sports Physiology, Health Promotion

 • CV Link