0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

คณะผู้บริหาร


 • รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล
 • ตำแหน่ง : คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sitthisak.pi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1732
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Ecology

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อีเมล : kanlaya.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Products,Electrocoagulation Applications,Natural Dyeing Process

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร
 • อีเมล : piyachon.ke@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1734
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Microcontroller and Embedded System, Automatic and Smart Systems, Material Physics

 • CV Link
 • ดร.พัชรินทร์ ตั้งชัยสุริยา
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตสัมพันธ์
 • อีเมล : patcharin.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1785
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
 • อีเมล : suebkul.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Mathematical Modeling, Data Science, Data mining algorithm

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการ
 • อีเมล : reungruthai.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1765
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Carbon Porous Graphene Catalysts for Fuel Cells, Capacitors, Packaging Materials from Natural Materials.

 • CV Link