0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรฟิสิกส์

 • ดร.สมฤทธิ์ อุ่นอ้าย
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : somrit.un@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1708
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Microfluidics / MeV Ion Beam / Image processing

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศและความเป็นสากล
 • อีเมล : anurak.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1733
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrical Ceramics, Electrical Physics, Synthesis and Identification of Advanced Ceramics.

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการ นวัตกรรม และคุณภาพหลักสูตร
 • อีเมล : piyachon.ke@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1734
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Microcontroller and Embedded System, Automatic and Smart Systems, Material Physics

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : ekasiddh.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1700
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanotechnology/Gas Sensor Application/OFETs

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : waipot.ng@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1700
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Computational Physics/Biophysics/Robotics/Deep learning

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : arrak.kl@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1766
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanostructured material synthesis, characterizations, and applications

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พชรธัช ไชยมงคล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phacharatouch.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 8618
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physics/Nuclear and Particle Physics

 • CV Link
 • ดร.พิมพ์ใจ แสงความสว่าง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pimjai.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1708
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Material Physics/Nanomaterial

 • CV Link

 • ดร.พงศพัศ แรงดี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : phongsaphat.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1708
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Cosmology, Theoretical Physics, Non-minimal Derivative Coupling, Thin-Films Growth Simulation

 • CV Link
 • ดร.ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : chonticha.kr@up.ac.th
 • โทร : 054-466666 ต่อ 6815
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Radiation Safety, Cosmology, Theoretical Physics

 • CV Link

 • ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : niyom.ho@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1700
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanotechnology/Gas sensor and Solar cell

 • CV Link
 • ดร.สิริกมล แสงมีอานุภาพ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sirikamon.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1702
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Material Physics/Nanomaterial

 • CV Link

 • ดร.วัชราวุฒิ กฤตินธรรม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : watcharawuth.kr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1700
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Computational Physics/ Astrophysics (Space Plasma Physics) / Physics Education

 • CV Link
 • ดร.ศุภกร จันเลน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : suphakorn.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1706
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Theoretical Physics, Gauge-gravity Duality

 • CV Link

 • นายไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : paisarn.da@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • นายกฤษดา เหลืองทองคำ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kridsada.lu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 6815
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electronic and Computer, Embedded System, Data Acquisition System, Instrumentation

 • CV Link

 • ว่าที่ร้อยตรีมนัส ภูทวี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : manus.po@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV
 • ว่าที่ร้อยตรีฐิตินันต์ กาศโอสถ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thitinun.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 6815
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electronics/Photonics/Optics

 • CV Link