0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

นักวิทยาศาสตร์

 • นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ
 • ตำแหน่ง : หัวหน้างานปฏิบัติการ
 • อีเมล : supitcha.no@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1772
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  laboratory safety

 • CV
 • นายสมพล วงษ์สวัสดิ์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sompol.wo@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1835
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Electrical Resistivity and Induced Polarization Survey in Geophysics

 • CV

 • นายวชิรพันธ์ จันตระกูล
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wachirapun.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1777,1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Competence in Fourier Transform Infrared Spectrometer technique,Natural dyeing process

 • CV
 • นางสาวนัทรีญา นุเสน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : nattareeya.nu@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1782
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  professional level in chemical preparation

 • CV

 • นางสาวภาวิณี ทองคำ
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : pawinee.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Genetics , cytogenetic

 • CV
 • นางสาวจิรัฎฐ์ ผูกจิตร
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : jirath.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1784
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electrocoagulation

 • CV

 • นางสาววราภรณ์ ใจบาล
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : waraporn.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Animal physiology

 • CV
 • นายวิศิษฐ์ มั่งทัศน์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wisit.ma@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Laser and Photonics, Robotics

 • CV

 • นายวิวัฒน์ ถาริน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wiwat.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1771 ,1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Animal Physiology and Ecology

 • CV
 • นายจำนงค์ เสาวลักษณ์เมฆา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : jumnong.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Cation exchange capacity of synthesized zeolite

 • CV

 • นางสาวปวีณา โพธิ์ทอง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : paweena.po@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect&Parasitology

 • CV Link
 • นางสาววัลลี หน่อแก้ว
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : wallee.no@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1781
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Dyeing process

 • CV

 • นางสาวสุพรรณษา จันทร์สุริยา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : suphansa.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1838
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Radiation Physics, Radiation Protection, Nuclear Physics.

 • CV
 • นางสาวอรทัย หวังสันติธรรม
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : orathai.wa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect&Parasitology

 • CV Link

 • นายอภิชาติ อินทร์เป็ง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : apichart.in@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1783, 1789
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีชั้นสูง (GC/HPLC)

 • CV
 • นายคุณากร เงินเย็น
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : kunagon.ng@up.ac.th
 • โทร : 054466664 ต่อ 1799
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer Chemistry (Plastic), Master batch

 • CV

 • นางสาวมณีนุช รันศรี
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : maneenut.ru@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1775
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Insect, Cytogenetics

 • CV
 • นางสาวชุติมา ใจเพ็ชร
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : chutima.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1775
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  - Plant tissue culture
  - Environmental specialists

 • CV

 • นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : phanuphong.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1774
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  -molecular biology
  -ecology

 • วิจัย CV Link
 • นางสาวอัญชัญ กันทะเนตร์
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : anchan.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1783
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Competence on Atomic Absorbtion spectrometer technique

 • CV

 • นายศักดา เขื่อนรอบเขต
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sakda.ko@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1773
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Chemical-Physics, Microfluidics

 • CV
 • นายธงชัย ต๊ะอ้อม
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : tongchai.ta@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1838
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Electronic technician

 • CV

 • นางสาวนฤมล บุญเรือง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : narumol.bo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1776
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของพืช

 • CV Link
 • นายสิทธิวิทย์ อิ่มปัญญา
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : sittiwit.im@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3895
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Fitness

 • CV

 • นายทรงศักดิ์ แซ่ย่าง
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : songsak.sa@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Teaching assistant , laboratory teaching assistant

 • CV
 • นายอดิศร ธุระยศ
 • ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
 • อีเมล : adisorn.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3895
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Fitness