0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรเคมี

 • รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : ratchanaporn.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Product(Organic)

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : chaipat.la@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry Medicinal Inorganic Chemistry Environmental Geochemistry Synchrotron based X-ray absorption spectroscopy  Electrochemistry (Arsenic sensor)

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักสกุล แก่นเรณู
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • อีเมล : lucksagoon.ga@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง
 • ตำแหน่ง : รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริหารและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • อีเมล : kanlaya.ju@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1735
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Products,Electrocoagulation Applications,Natural Dyeing Process

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : widsanusan.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Graphene, Nanocolloids, Nanomaterials,Electromaterials, Biopolymer

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ จีนประชา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sarot.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1704
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Organic Chemisty(Natural Product)

 • CV Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : jitrayut.ji@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Biomoecular Modeling and Computational Chemistry

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรชัย คำแสน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : sorachai.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Organic Synthesis,Natural Product,Medicinal Chemistry

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : chakkresit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Physical Chemistry Liquid Crystals Film Formation Quartz Crystal Microbalance Cellulose Nanocrystals and Applications

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล เสทธยะ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : naruemon.se@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Inorganic materials (Zeolite, Geopolymer, Photocatalysis)

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา อินทร์จันทร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : natcha.in@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanomaterial,Computational Chemistry

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วันประโคน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : supachai.wa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3838
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : boontharika.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer Synthesis and Characterization,Biomaterial,Nanotechnology,Bioplastic

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัลวี ยศน้อย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : bunlawee.yo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Inorganic Chemisy and Crystallography

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pagasukm@gmail.com
 • โทร : 054466666 ต่อ 1711
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nanocatalyst for organic reaction, nanomaterials for organic adsorption, VOCs oxidation, and organic chemical degradation via photocatalysis.

 • CV Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wijitra.me@gmail.com
 • โทร : 054-466666 ต่อ 3846
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymerization characterization and kinetics, Computational studies on organometallic and enzyme catalysis 

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ นาสมใจ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pitak.na@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Product, Synthesis

 • CV Link
 • ดร.รัติยา ณ อุบล
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : rattiya.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analytical Chemistry

 • CV Link

 • ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wilaiwan.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Analysis with tools Atomic absorption spectroscopy amd chromatography

 • CV Link
 • ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kongdech.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Natural Product,Organic Synthesis

 • CV Link

 • ดร.พักตร์วิภา เชาว์พานิช
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : pakvipar.ch@up.ac.th
 • โทร : 054-466666 ต่อ 1834
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

   Inorganic Chemistry, Biomaterials and Characterization, Nanotechnology, Green Synthesis

 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์
 • ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายบริการวิชาการ
 • อีเมล : reungruthai.si@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1765
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Carbon Porous Graphene Catalysts for Fuel Cells, Capacitors, Packaging Materials from Natural Materials.

 • CV Link

 • ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : wanrudee.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1787
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Polymer and Polymer Processing, Porous Materials, Spinning Coating, Biodegradable Materials, Waste Recycling and Recovery, Glass and Glass Ceramic

 • CV Link
 • ดร.สุทธาสินี กตัญญู
 • ตำแหน่ง : อาจารย์ (รร.สาธิต)
 • อีเมล : Suttasinee.ka@up.ac.th /Tuey_n_n@hotmail.com
 • โทร : 054-466666 ต่อ 3828
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Adsorption and Surface Chemistry, Characterization and Synthesis nanomaterial

 • CV Link

 • ดร.ณัฐพร พุทธวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nathaporn.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1705
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  NaturalProduct,Molecularly Imprinted Polymers,Electrocoagulation Application,Organic Chemistry

 • CV Link
 • ดร.ธนิษฐา เสมอใจ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : thanittha.sa@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1712
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Sensor

 • CV Link

 • ดร.ลลิตา รัตนจิระวงศ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : lalita.ra@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1840
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Synthesis and Catalysis

 • CV Link
 • นายมนัส ใจมะสิทธิ์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : manat.ja@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1787
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Metal and Metal Processing, Metallurgy, Glass-Metal joining, Traditional Ceramics and Production, Precious Metal Recovery from Chemical Waste

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : jutarat.ka@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระชัย ศิลประกอบ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : weerachai.si@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ลาศึกษาต่อ
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสุรีย์ ศักดิ์ศรชัย
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : eksuree.sa@up.ac.th
 • โทร : -
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV