0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

หลักสูตรสถิติ

 • ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ป.ตรี
 • อีเมล : sulawan.yo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Applied Statistics

 • CV Link
 • ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kemmawadee.pr@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Categorical Data Analysis

 • CV Link

 • ดร.ปิยดา พฤกสวัสดิ์นนท์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : piyada.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Probability Distribution

 • CV Link
 • ดร.ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : satsayamon.su@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Probability Distribution

 • CV Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ยศบุญเรือง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : noppadon.yo@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1752
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link
 • นางสาวรัตนา ฤทธิแสง
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : ruttana.ri@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :
 • CV Link