0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

กลุ่มวิจัย โภชนาการ การใช้พลังงาน และเมตาบอลิซึม

พลังงาน/ โภชนาการ/ และกิจกรรมทางกาย ในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

Cinque Terre