0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์