รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา มีเหลือ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ