0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับข้อเสนอโครงการโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โดย pimpilar.ch อ่าน 759

เอกสารแนบ  https://liveupac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prajak_kh_up_ac_th/Elb8NGttkJJFvLDd_1i48jYBYYZMj6d9V5j5bVLubf8VUw?e=S3jA5r