0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2021 จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2021

วันที่ 1 กันยายน 2564 โดย pimpilar.ch อ่าน 8963

มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลก ปี 2021
จัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 2021

SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็น การจัดอันดับสถาบันที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ซึ่งจะไม่ได้นับเฉพาะมหาวิทยาลัย แต่จะนับรวมสถาบันเฉพาะทางด้วย เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสถาบันวิจัยในแง่ของความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus

1. มหาวิทยาลัยมหิดล 540 ของโลก
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 568 ของโลก
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 701 ของโลก
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 707 ของโลก
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 717 ของโลก
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 719 ของโลก
7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 751 ของโลก
8. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 755 ของโลก
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 757 ของโลก
10. มหาวิทยาลัยนเรศวร 760 ของโลก

11. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 767 ของโลก
12. มหาวิทยาลัยพะเยา 770 ของโลก
13. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 778 ของโลก
14. มหาวิทยาลัยศิลปากร 783 ของโลก
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 786 ของโลก
16. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 787 ของโลก
17. สถานบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 797 ของโลก
18. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 802 ของโลก
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 804 ของโลก
20. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 808 ของโลก

ที่มา https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=THA§or=Higher%20educ.