0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู "ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โดย pimpilar.ch อ่าน 27

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินกิจกรรม พิธีไหว้ครู "ศิษย์วิทยา น้อมวันทา บูชาครู" ประจำปีการศึกษา 2567  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดี งาม เพื่อระลึกถึงครู อาจารย์อัน เป็นเครื่องเตือนใจที่จะประพฤติตนแต่สิ่งที่ดีงาม อยู่ในศีลธรรมจรรยาตั้งตนอยู่ ในโอวาท คำสั่งสอนของครู อาจารย์และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนิสิตคณะวิทยาศาสตร ณ ห้อง  UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)