0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 โดย nuttapong.su อ่าน 52

ขอแสดงความยินดีกับ นายนันทวัฒน์ บุญนำ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ 2567

ตามที่ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ซึ่งเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป นั้น ซึ่งนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566