0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์


สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในโครงการ สมวัยสมส่วน ของ รร.บ้านน้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โดย pimpilar.ch อ่าน 44

คณาจารย์และนิสิต สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา ให้บริการวิชาการ ในโครงการ สมวัยสมส่วน ของ รร.บ้านน้ำยาว อ.ปัว จ.น่าน วันที่ 29-30 มิถุนายน โดยวันที่แรกได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพเพื่อประเมินสมรรถภาพโดยองค์รวมของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 54 คน และวันที่ 2 จัดกิจกรรมฐานให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามช่วงวัย เด็ก ๆ และคุณครูสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการดูและสุขภาพตามช่วงวัย