1.การวิเคราะห์ค่างานและการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

2.รวมตัวอย่างการเขียนแบบประเมินค่างาน

3.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

4.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

5.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(บรรณารักษ์)

6.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(นักวิชาการพัสดุ)

7.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(นักวิชาการการโสตทัศน์ศึกษา)

8.แบบประเมินค่างานสาหรับตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และชานาญการพิเศษ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

9.แบบประเมินค่าที่ไม่ควรผ่าน

10.การเตรียมเอกสารสำหรับการฝึกปฏิบัติในการเขียนแบบประเมินค่างาน

11.การเข้าไปสืบค้นตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

12.การเข้าไปสืบค้นคลิป VDO การบรรยาย

13.ประวัติวิทยากร

14.ใบงานประเมินค่างาน