นางสาวศุภารัตน์ เกษรพรม (ข้าวฟ่าง)
นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน AIMS Mathematics
ซึ่งอยู่ใน Q2 Web of Science
 
https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/math.2021163?fbclid=IwAR3TXAOfOs69cHG2vKAE3kHW6qGawHNyG5Umfm_fPAtBvnpwKgykpTOMAWA