0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : tanakit.th@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Geometric Property of Banach Spaces, Functional Analysis and  optimization, Signal processing and image restoration

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร วิทยารัฐ
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : uamporn.wi@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Fixed Point Theory

 • CV

  Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร ปร.ด.
 • อีเมล : prasit.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Optimization Theory, Algorithms and Applications

 • CV

  Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.ม.
 • อีเมล : aiyared.ia@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebraic Theory of Semigroups, Ternary Semigroups and Gamma-Semigroups, Lattices and Ordered Algebraic Structures, Fuzzy Algebraic Structures, Logical Algebras: UP-algebras

 • CV

  Link

 • รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : watcharaporn.ch@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Nonlinear Analysis, Functional Analysis, Banach Space Theory, Fixed Point Theory and Applications

 • CV

  Link
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : kamonrat.na@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed point

 • CV

  Link

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน
 • ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร วท.บ.
 • อีเมล : kannika.kh@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Approximations

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโลบล คำยันต์
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nilobol.ka@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 1792
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Mathematical Modeling

 • CV

  Link

 • นายอภิสิทธิ์ เมืองมา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : aphisit.mu@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Algebra, Coding Theory

 • CV

  Link
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา
 • ตำแหน่ง : อาจารย์
 • อีเมล : nattawut.ph@up.ac.th
 • โทร : 054466666 ต่อ 3837
 • สถานะ : ปฏิบัติงาน
 • ความเชี่ยวชาญ :

  Fixed Point Theory and Applications, Signal Processing and Image Restoration, Mathematical Optimization

 • CV

  Link