หลักสูตรเคมี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัญรัตน์ ศีละพงษ์ ที่สอบผ่านวิชาเคมีวิเคราะห์ ใน"การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 14" จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ให้ไว้ณ วันที่ 13 ก.พ. 2563