0 5446 6666 ต่อ 1713
allscience@up.ac.th

ประชาสัมพันธ์

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์คู่ขนาน) ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์

วันที่ 15 เมษายน 2563 โดย wetin.ka อ่าน 507

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์คู่ขนาน) ได้ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันกีฬา  ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ทุกชั้นปี และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตสาขาคณิตศาสตร์ได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในรูปแบบการแข่งขันกีฬา  ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยพะเยา