preloader

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงทะเบียนส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

ลงทะเบียนส่งบทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์banner-feature

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยากร

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

การเตรียมบทคัดย่อและต้นฉบับ

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


ลงทะเบียนส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ"วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14

            วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 14 (14th Science Research Conference, SRC14) เป็นงานประชุมทางวิชาการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาและนักวิชาการ ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเกิดความร่วมมือระหว่างสถาบัน โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ได้แสดงผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย นักวิชาการระดับประเทศ จัดขึ้นวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

about image

กลุ่มนำเสนอ Oral และ Poster Presentation

  • สาขาวิชาชีววิทยาและการประยุกต์ วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
  • สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ และเคมีอุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาสถิติ
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และคณิตศาสตร์ศึกษา
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล
  • สาขาวิชาฟิสิกส์ พลังงาน ดาราศาสตร์ และวัสดุศาสตร์
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
  • Routine to Research