สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

 บันทึกข้อความเดินทางไปปฏิบัติงาน (เงินอื่นๆ)  
 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน(เงินรายได้คณะ:Block Grant)  
 แผนภูมิระยะทาง  
 ดาว์โหลดฟอร์มต่างๆ   
 ขออนุมัติยืมเงินโครงการ  
 ประกาศเดินทางไปปฏิบัติงาน  
 ประกาศ ระเบียบ แนวปฏิบัติต่างๆ  
 ระบบติดตามเอกสารการเงิน   
 สลิปเงินเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา    
 แบบฟอร์มยืมเงินไปปฏิบัติงาน  
 ชื่อหมวดเงินกองทุน  

 

 แบบฟอร์มแผนการจัดซื้อ - จัดจ้าง โครงการในแผนและโครงการวิจัย  
 คู่มือแยกประเภทรายการวัสดุ และครุภัณฑ์  
 งานพัสดุ_01.ใบเสนอขอซื้อขอจ้าง_มพ.กค.01  
 งานพัสดุ_02. รายงานขอซื้อขอจ้าง_มพ.กค.02  
 งานพัสดุ_03.ขั้นตอนการเบิกจ่าย วัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ  
 งานพัสดุ_03-1แบบฟอร์มใบเบิกวัสดุสำนักงานและวัสดุคอม  
 งานพัสดุ_04. เอกสารการแจ้งซ่อม  

 

 ตัวอย่างบันทึกข้อความ  
 ตัวอย่างหนังสือส่งภายนอก  
 ใบขออนุญาตรถตู้ในเขตจังหวัด  
 ใบขออนุญาตรถตู้ต่างจังหวัด  

 

 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียน  
 แบบฟอร์มขอส่งแบบรายงานผลการเรียน  
 ใบขอแก้ไข อักษร I  
 ใบนำส่งต้นฉบับข้อสอบ  
 คู่มือการสอบสัมภาษณ์(TCAS)  

 

 เอกสารแนบ 6 ข้อเสนอโครงการอย่างย่อ แบบ บผ.3 NEW
 เอกสารแนบ 7 ตัวอย่างขออนุมัติโครงการ + ข้อเสนอโครงการ NEW1
 เอกสารแนบ 8 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ NEW
 เอกสารแนบ 9 ตัวอย่างขออนุมัติกิจกรรม + ข้อเสนอกิจกรรม NEW
 เอกสารแนบ 10 แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 

 ดาว์โหลดฟอร์มต่างๆ 

 

 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
 แบบฟอร์มจัดตั้งชมรมคณะวิทยาศาสตร์

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME