วท.บ.(สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

Bachelor of Science Program in Chemical Industry and Materials Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
4 ปี

การเรียน

1. วิชาศึกษาทั่วไปและวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

2. วิชาเอกเลือก

ปรัชญาของหลักสูตร

           หลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุเป็นหลักสูตรที่อาศัยการประยุกต์และบูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    ขั้นพื้นฐานของประเทศในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำเศรษฐกิจและสังคมไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและก่อให้เกิดการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านการวิจัยและสามารถนำความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนา และผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อสังคม มีทักษะด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้รู้รักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง        

          "เข้าใจและมีเหตุผล  มีทักษะการวิเคราะห์ะและวิจัย  สื่อสารและปฎิบัติดี"

ความหมาย:

เข้าใจและให้เหตุผล คือ นิสิตมีความเข้าใจในเนื้อหาพื้นฐานของสาขาวิชาที่ดี  สามารถคิด วิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม  

มีทักษะการปฏิบัติและวิจัย  คือ นิสิตมีทักษะในการปฎิบัติและวิจัยที่ดี การวิจัย  

สื่อสารและปฎิบัติตนดี คือ นิสิตมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่ดี     อีกทั้งมีความประพฤติที่ดีอันประกอบด้วย ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรทางการศึกษา
 2. นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์
 3. นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 4. ผู้ประกอบการ

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English

3(3-0-6)

004101

ศิลปในการดำเนินชีวิต

Art of Living

3(2-2-5)

 

241111

คณิตศาสตร์ 1

Mathematics I

3(2-2-5)

242101

หลักเคมี

Principle of Chemistry

4(3-3-8)

246101

 

246102

 

วัสดุศาสตร์เบื้องต้น

Introductory Materials Science

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ

Safety in Chemical Industry and Materials Technology

รวม

3(3-0-6)

 

 3(2-3-6)

 

19 หน่วยกิต 


ภาคการศึกษาปลาย

001101

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language 

3(3-0-6)

 

001103

 

003201

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environmental Management

  3(3-0-6)

 

3(2-2-5)

 

243101

 

246103

 

 

ชีววิทยา 1

Biology I

เคมีของวัสดุ

Chemistry of Materials

        รวม

 4(3-3-8)

 

 3(3-0-6)

 

16 หน่วยกิต

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

 

002201

 

004201

อังกฤษก้าวหน้า

Step Up

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

 3(3-0-6)

 

 3(2-2-5)

 

 3(2-2-5)

 

244103

 

246201

 

246211

ฟิสิกส์เบื้องต้น

Introductory Physics

โครงสร้างและความบกพร่องของวัสดุ

Structure and Defect of Materials

อุตสาหกรรมเคมีเบื้องต้น

Fundamental Chemical Industry

  4(3-3-8)

 

  3(3-0-6)

 

  3(2-3-6)

 

                                   รวม

19 หน่วยกิต 


 ภาคการศึกษาปลาย

002202

 

003201

 

246221

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

โลหะและกระบวนการผลิต

Metals and Metal Processing

 3(2-2-5)

 

 3(2-2-5)

 

 3(2-3-6)

246222

เซรามิกส์และกระบวนการผลิต

Ceramics and Ceramic Processing

 3(2-3-6)

246223

 

xxxxxx

พอลิเมอร์และกระบวนการผลิต

Polymers and Polymer Processing

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

 3(2-3-6)

 

 3(x-x-x)

 

                                    รวม

18 หน่วยกิต 


ชั้นปีที่  
3

ภาคการศึกษาต้น

246301

อุณหพลศาสตร์และการแปลงเฟส

Thermodynamics and Phase Transformation

3(3-0-6)

246302

สมบัติทางกลและความร้อนของวัสดุ

Mechanical and Thermal Properties of Materials

3(2-3-6)

246303

 

246311

 

246xxx

สมบัติทางไฟฟ้า แสง และแม่เหล็กของวัสดุ

Electrical Optical and Magnetic Properties of Materials

ปริมาณสารสัมพันธ์เคมี

Chemical Stoichiometry

วิชาเอกเลือก

 Major Elective3(2-3-6)

รวม

3(2-3-6)

 

 3(3-0-6)

 

 3(x-x-x)

 

15 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาปลาย

246304

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 1

Instrumentation and Characterization for Materials I

3(2-3-6)

246305

ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Quality and Environmental Management Systems

3(2-3-6)

246306

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(2-3-6)

246xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

246xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

 

รวม

15 หน่วยกิต


ชั้นปีที่  
4

ภาคการศึกษาต้น

246401

เครื่องมือและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2

Instrumentation and Characterization for Materials II

3(2-3-6)

 

246xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

261101

 

xxxxxx

เขียนแบบวิศวกรรม                                      

Engineering Drawing

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(2-3-6)

 

3(x-x-x)

 

รวม

12 หน่วยกิต


ภาคการศึกษาปลาย

                    ให้เลือกศึกษารายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

246491

การศึกษาอิสระ

Independent Study

6 หน่วยกิต

246492

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

 • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
 • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
 • งานธุรการ ต่อ 1713
 • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
 • งานวิชาการ ต่อ 1715
 • งานบุคคล ต่อ 1714
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
 • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
 • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME