Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

วันจันทร์ที่่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.สุกัญญา สืบแสน รักษาการแทนรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.รัติยา ณ อุบล หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง อาจารย์สาขาวิชาเคมี ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ อาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ นายประจักร์ ขัตธิ นักวิชาการศึกษา และนิสิตสาขาวิชาเคมี เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 สาขาการเพิ่มคุณภาพและลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อถ่ายองค์ทอดความรู้ด้านการทำสบู่สมุนไพรให้กับกลุ่มแม่บ้านตำบลแม่ใส ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME