ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน ปรัชญาของหลักสูตร

ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
 
ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดภารกิจในการสร้างเสริมความเข้มแข็งและจะทำหน้าที่เป็นปัญญาเพื่อชุมชนนั้น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องและสนองต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวคือ

 

ด้านการเรียนการสอน

     หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งเนื้อหาที่มีความชัดเจนและสร้างความมั่นใจให้กับนิสิต โดยเมื่อสำเร็จการศึกษานิสิตจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัฒน์ อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวนี้ยังมีความต่อเนื่องกับหลักสูตรอื่น ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และทางด้านวิศวกรรม นอกจากนี้สาขาวิชาดังกล่าวยังเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนทางด้านบุคลากรทั้งในภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา และภาคการศึกษา ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้จะมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานได้อย่างแน่นอน

 

ด้านการวิจัย

     เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้มีการกำหนดให้นิสิตที่เรียนในชั้นปีที่ 4 (ภาคปลาย) ต้องทำการฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบของ การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา หรือการทำโครงงานในส่วนที่เป็นการศึกษาอิสระ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์การฝึกงานก่อนการทำงานจริง ทั้งนี้ในส่วนของการทำวิจัยที่อยู่ในรูปแบบของการศึกษาอิสระหรือสหกิจศึกษา จะมุ่งเน้นให้นิสิตเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และสนับสนุนให้มีกิจกรรมเสริมที่มีความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหรือทรัพยากรที่มีภายในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด

 

ด้านการบริการวิชาการ

     เพื่อให้การเรียนการสอนในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจทางด้านการวิจัย และการนำความรู้สู่ชุมชน จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเสริมหลักสูตรจะอยู่ในรูปแบบของการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้ารับบริการ ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่มาใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความเข้าใจในการประยุกต์ผลการเรียนรู้กับการบริการวิชาการให้กับชุมชนได้

 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

     หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้มีการปรับรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชาที่สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมซึ่งจะมีรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่มาจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมาจากกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดยที่ผลงานหรือนวัตกรรมจะต้องตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของชุมชน

 

ด้านบริหารและจัดการ

     หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้ได้มีการจัดสรรรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษาสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนรู้จากรายวิชาในหมวดรายวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต หมวดรายวิชาเฉพาะ จำนวน 86 หน่วยกิต และหมวดรายวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้นตลอดหลักสูตร 122 หน่วยกิต

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

  • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
  • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
  • งานธุรการ ต่อ 1713
  • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
  • งานวิชาการ ต่อ 1715
  • งานบุคคล ต่อ 1714
  • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
  • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
  • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME