ประวัติความเป็นมา

           

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวัสดุ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศ เพื่อสร้างความเข็มแข็งและได้เปรียบในการแข่งขันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง อีกทั้งยังมีความสำคัญ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และกำหนดคุณภาพชีวิตในอนาคต ทั้งในระดับบุคคล ระดับประเทศ และระดับโลก ดังนั้นการพัฒนาและสร้างบุคลากรเพื่อให้มีความรู้และทักษะทางด้านวัสดุศาสตร์ จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นความจำเป็นเร่งด่วน

 

วัสดุศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้าง สมบัติกระบวนการการผลิต และสมรถนะของวัสดุ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีความสัมพันธ์กัน

แขนงวิชาพื้นฐานของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ประกอบด้วย
 1. โลหะ(Metallurgy)
 2. พอลิเมอร์(Polymer)
 3. เซรามิกส์(Ceramics)
 4. อุตสาหกรรมเคมี(Chemical Industry)

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักอุตสาหกรรมเคมีและนักวัสดุศาสตร์ ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต ดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การออกแบบงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการประเมินราคาและการวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ
 2. นักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ เพื่อตรวจวิเคราะห์และทดสอบสมรรถนะของวัสดุ และวิจัยหาวัสดุขั้นสูงที่ใช้ในงานเฉพาะทาง เช่น วัสดุทางการแพทย์ วัสดุในงานอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานตามศูนย์วิจัยแห่งชาติ เช่น ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยี (NRCT) เป็นต้น
 3. เจ้าหน้าที่ควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality control and quality assurance) เพื่อคัดเลือกและควบคุมการผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and development) ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของตลาด
 4. เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านเครื่องมือวิเคราะห์ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการ งานเช่น โรงผลิตเซรามิกส์ โรงงาน-แปรรูปวัสดุ เป็นต้น
 5. บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ
  ศึกษาต่อในระดับสูงทางด้านเคมีอุตสาหกรรม วัสดุศาสตร์ วิศวกรรมวัสดุ วัสดุทางการแพทย์ วัสดุชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี เป็นต้น

     คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 1. มีความสนใจศึกษาด้านอุตสาหกรรมเคมีและวัสดุศาสตร์
 2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 3. ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 4. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบการรับเข้าของมหาวิทยาลัยพะเยา
 5. ผ่านการสอบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000 

Tel. 0 5446 6666 ต่อ 1713 Fax. 0 5446 6664

ส่วนงานภายใน

 • สายตรงคณบดี ต่อ 1732
 • งานนโยบายและแผน ต่อ 1730
 • งานธุรการ ต่อ 1713
 • งานกิจการนิสิต ต่อ 1785
 • งานวิชาการ ต่อ 1715
 • งานบุคคล ต่อ 1714
 • งานวิจัยและบริการวิชาการ ต่อ 1714
 • การเงินและบัญชี/พัสดุ ต่อ 1715
 • งานคอมพิวเตอร์/ยานพาหนะ ต่อ 1714

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  

Free Joomla templates by L.THEME