0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

กลุ่มวิจัยแมลงเศรษฐกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/econinsectsup/research