0 5446 6666 ต่อ 1713
science.up@up.ac.th

กลุ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(Chemistry of Natural Products for Sustainability, CNPS)

 

มุ้งเน้นการวิจัยดังต่อไปนี้

  1. 1. ศึกษาสารสกัดและแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีจากพืชสมุนไพร
  2. 2. เพื่อเพิ่มมูลค่าพืชสมุนไพรในภาคเหนือ
  3. 3. ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในเชิงพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของหน่วยวิจัย

  1. 1. เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
  2. 2. พัฒนาผลงานด้านวิชาการของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเคมี)
  3. 3. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
  4. นำความรู้ทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติไปใช้ในเชิงพาณิชย์และชุมชน

รายชื่อกลุ่มวิจัย

  1. 1. ผศ.ดร. รัชนาพร โชคชัยสิริ 2. ผศ.ดร. สาโรจน์ จีนประชา
  2. 3. ผศ.ดร. รักสกุล แก่นเรณู 4. ดร. คงเดช สวาสดิ์พันธ์
  3. 5. ดร. ณัฐพร พุทธวงศ์

รายชื่อเครื่องมีอที่ใช้ในการทำวิจัย

 

รายการที่

ชื่อเครื่องมือ

สถานที่เก็บเครี่องมือ

1

เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน

SC 2310

2

ตู้อบ

SC 2310

3

เครื่องวัดจุดหลอมเหลว

SC 3210, SC4314

4

เครื่อง FTIR-Raman Spectrometer

SC 1304

5

เครื่อง Ultraviolet-visible spectrophotometer

SC 4311

6

เครื่องโพลาริมิเตอร์

SC 3210, SC4314

7

เครื่อง HPLC, GC

SC4311-SC4313

 

Cinque Terre