ขอแสดงความยินดี
นางสาวชนิสรา รจนาสม รหัสนิสิต 59203852
และนายชนพล อินทร์บรรลือ รหัสนิสิต 59203841
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรื่อง Applications of fuzzy parameterized relative soft sets in decision-making problems
ตีพิมพ์ใน IAENG International Journal of Applied Mathematics อยู่ในฐาน SCOPUS Q3