ขอแสดงความยินดี
นางสาวกัญญ์วรา วราหะและ รหัสนิสิต 58203716
และนางสาวดวงฤทัย บาคำรหัสนิสิต 58203985
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรื่อง Applications of fuzzy soft sets to the flood alarm model in Northern Thailand
ตีพิมพ์ใน Engineering Letters อยู่ในฐาน Web of Sciences และ SCOPUS Q2