ขอแสดงความยินดี
นางสาวกรรณิกา แผงตัน รหัสนิสิต 58203682
และนายณัฐสิทธิ์ อิ่มเจริญ รหัสนิสิต 58203974
นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
พร้อมด้วย ดร.พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัย
เรื่อง Partial averages of fuzzy soft sets in decision making problems
ตีพิมพ์ใน Journal of Interdisciplinary Mathematics อยู่ในฐาน SCOPUS Q4