หลักสูตรเคมี ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่สอบผ่านเกณฑ์

“การสอบเพื่อรับรองมาตรฐานความรู้เคมี ครั้งที่ 13”

จากสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนขัตติยราชกุมารี