สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ แนมมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564