สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564