มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการจัดอันดับ

ในสาขา Chemistry อันดับที่ 7 ของไทย 

โดย Scimago Institutions Rankings 2022

อ้างอิง : https://www.scimagoir.com/rankings.php...