รองศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ งามสอาด ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ