คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิตา เทียนหวาน หัวหน้างานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการซึ่งอยู่บนฐานข้อมูล TCI Group 2 ชื่อวารสาร NU. International Journal of Science

ชื่อผลงาน :Sita Thianwan, The Customers' Opinions on Administration of the Official Documents in School of Science University of Phayao Using LINE@ Application, NU. International Journal of Science 2021; 18(2): 58-67