กำหนดการลงทะเบียน-ช่องทางการลงทะเบียน-ชำระเงิน

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EeLOhw-Y1a9NvCVLS1DvZKUB6JrL7YD8efDdHscyCe39cg?e=rYwqPS

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

  1. หลักเซนเซอร์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ สำหรับการประยุกต์ใช้ในสังคมดิจิตอล

https://www.upsentech.com/non-degree-program

 

  1. การประยุกต์ใช้สมองกลฝังตัวเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

https://liveupac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/waipot_ng_up_ac_th/EfW7Ch_M_ElEjaWc8EAm7IwBOp1Gd_ZO0aMaK_Gx4sfI0Q?e=4M4n2N

 

  1. เสริมพลังผู้ประกอบการยุคใหม่

https://liveupac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EtizX5w0EKZOjCS5Skdxe0oBGm-6uX0KEem7S7VyKnsWVg?e=hdX8Je

 

  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติสำหรับงานวิจัย ด้วย Excel

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/ET7IVvNVGB5CkxZs-npMzRsByUPdxgSv8Yntu6PZ4Xq9Eg?e=2wJJ1x

 

  1. การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

https://liveupac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sudarat_sa_up_ac_th/EStpwyTR3KRAvwV-ScCwLCUBTFL_JcTNLK1I7eTbZOfjQw?e=AMhhs0