คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนวิจัยมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) ประเภททุน ประเภททุน โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) ระดับ Premier League