ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรพรรณ  จำนงนิจ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ