นางสาวอภิชญา ไชยขันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ ในการประชุมระดับชาติ TST ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ การใช้เทคนิค PCR ตรวจสอบรูปแบบความแปรผันทางพันธุกรรมของยีน tRNA leu-COII และ COI ในผึ้งพันธุ์ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี