ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13