ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาการนำเสนอผลงานของนักเรียน (โครงการ วมว.)ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 13